Print

1 Spiral, innsetting og fjerning

Innsetting og uttak av spiral skal utføres av lege, jordmor eller helsesøster som er godt kjent med innsettings- og fjerningsprosedyrene. Ferdigheten med innsetting av spiral bør vedlikeholdes, og som en tommelfingerregel bør en sette inn én spiral i måneden.

I dette kapittelet beskrives prosedyrene for innsetting og uttak av spiral, all øvrig informasjon om spiral finnes i kapittel 1.1.2 Hormonspiral og kapittel 1.3.2 Kobberspiral. For mer informasjon om gynekologisk undersøkelse, se kapittel 6.1 Undersøkelse av kvinners kjønnsorganer.

INNSETTING AV SPIRAL

Forberedelse

Vurder om du vil ha tilstede en assistent under innsettingen. Finn fram og klargjør utstyret du trenger:

 •  2 par usterile engangshansker
 •  Engangsspekulum
 •  Eksplorasjonsgel
 •  Eventuelt prøvetakingsutstyr til klamydiatest
 •  Bind
 •  Sterilt pakket spiralsett med selvholdende spekulum, korntang, tupfere, kuletang, uterinsonde  og saks.

På Sex og samfunn er det klargjorte bokser med utstyr til innsetting av spiral.

PROSEDYRE

Ved gynekologisk undersøkelse og innsetting av spiral er det viktig å tenke på hygiene. Tenk deg at du har en ren og en skitten hånd, og bruk bare den rene hånden til å berøre alt som ikke er engangsutstyr.

Inspeksjon og palpasjon

1. La pasienten legge seg til rette og still inn benholdere og lys.
2. Ta på hansker.
3. Inspiser vulva.
4. Utfør spekelundersøkelse, inspiser vagina og cervix. Er det synlige tegn til infeksjon?
5. Eventuelt soi-test: Dersom pasienten har hatt ubeskyttet samleie med ny partner etter forrige soi-test, tas det en cervixprøve med pinne. Som et minimum bør det testes for klamydia og mykoplasma hos kvinner der cervikalbarrieren skal brytes. Øvrige tester tas etter vanlige indikasjoner.
6. Utfør bimanuell palpasjon for å plassering og størrelse av uterus. Er uterus antevertert eller retroflektert? Kan kvinnen være gravid? Er det tegn til bekkeninfeksjon?
7. Ta av hanskene og vask/sprit hendene, og ta på nye hansker.

Sondering

1. Sett inn selvholdende spekulum slik at cervix er godt synlig.
2. Bruk eventuelt korntang og tupfere til å tørke bort slim og rester av eksplorasjonsgel. Tidligere anså en at det viktig å være nøye med å rengjøre cervix og vagina grundig med aseptisk middel. Slik vasking er både smertefullt og ubehagelig for pasienten, og har ikke vist seg å senke risikoen for bekkeninfeksjon.
3. Ta tak i cervix ved hjelp av kuletangen. Cervixkanalen kan være stenotisk og bøyd, og et lett drag med kuletang vil gjøre det lettere å føre inn sonde og spiral. Dette er ofte smertefullt for pasienten. Minn henne på å fokusere på pusten.

Det er mange meninger om hvordan kuletangen skal plasseres på cervix, avhengig av om uterus er antevertert eller retroflektert, men dette spiller trolig liten rolle. Det viktigste er at kuletang benyttes. Det er oftest lettest å plassere tangen med én spiss i cervixåpningen, og den andre under cervix «kl 6» eller over cervix «kl 12». Samtidig kan det være vanskelig å få plass til både kuletang og sonde/spiral, hvis cervixåpningen er trang. Kuletangen kan derfor også plasseres på tvers, enten på fremre eller bakre del av cervix.

4. Før inn uterinsonden til fundus for å vurdere lengde og retning på uterinkaviteten. Vent med å åpne pakken med spiralen til du har sondert. Dersom du ikke er i stand til å føre inn sonden, er det liten sjanse for at du vil klare å føre inn spiralen.
5. Trekk ut sonden og les av lengden på sondemålet.

Hos noen kvinner kan sidene av vaginalveggen bukte seg inn og dekke for innsyn til cervix. Et praktisk tips er da å tre et kondom med avklippet tupp utenpå spekulumet

Innføring av spiralen

Det er nå klart for spiralinnsettingen, og pakken med spiralen åpnes. Det er en grei huskeregel å ikke åpne spiralen før sondemålet er utført. Hvis du ikke klarer å føre sonden gjennom cervixkanalen, klarer du heller ikke å sette inn spiralen. Hvis du da allerede har åpnet pakken med spiralen har den blitt usteril, og kan ikke brukes senere.

Framgangsmåten for innsetting for innsetting av kobber- og hormonspiralene er litt forskjellig, og beskrives hver for seg nedenfor:

*Innsettingsprosedyrer for øvrige spiraler (Levosert, Novo T og Silverline) kommer etter hvert!

Innsetting av kobberspiral Flexi-T

1. Ta spiralen ut av pakken. Spiralen er sterilt pakket. Pass på at du ikke berører selve spiralen.
2. Måleringen (Flexi-T: blå) stilles inn slik at den tilsvarer sondemålet. Måleringen kan skyves fram eller tilbake, enten manuelt (pass da på at du ikke berører selve innføringshylsen så den blir usteril) eller ved å legge den ned i et spor i den sterile innpakningen spiralen lå i.
3. Pass på at spiraltråden er stram, og hold den eventuelt fast mot innføringshylsen med tommelen.
4. Det er nå klart for innføring av spiralen. Hold kuletangen med forsiktig drag mot deg. Før inn innføringshylsen med spiralen. Armene til spiralen skal være i horisontal posisjon i det spiralen føres gjennom cervixkanalen.
5. Stopp innføringen når måleringen berører cervix. Spiralen er nå i fundus.
6. Slipp taket i tråden.
7. Spiralen frigjøres så ved at innføringshylsen dras ut med en roterende bevegelse.

Innsetting av hormonspiralene produsert av Bayer (Mirena, Kyleena eller Jaydess)

1. Ta spiralen ut av pakken. Spiralen er sterilt pakket. Pass på at du bruker den rene hånden og at du kun berører håndtaket.
2. Glideren (Mirena: mørkegrønn, Kyleena: limegrønn, Jaydess: rosa) føres helt fram. Spiralen er nå ladet.
NB! Det er viktig å ikke dra glideren tilbake før spiralen er i livmoren. Dersom spiralen løses ut før den er satt inn, er det ikke mulig å lade den på nytt.
3. Måleringen (Mirena: mørkegrønn, Kyleena: limegrønn, Jaydess: rosa) stilles inn slik at den tilsvarer sondemålet. Måleringen kan skyves fram eller tilbake, enten manuelt (pass da på at du ikke berører selve innføringshylsen så den blir usteril) eller ved å legge den ned i et spor i den sterile innpakningen spiralen lå i.
4. Det er nå klart for innføring av spiralen. Hold kuletangen med forsiktig drag mot deg. Før inn innføringshylsen med spiralen, mens du holder tommelen på glideren (glideren er i fremre posisjon).
5. Stopp innføringen når måleringen er cirka 1,5 cm fra cervix.
6. Nå skal armene på spiralen løses ut. Mens du holder innføringshylsen i sin posisjon (cirka 1,5 cm fra cervix), dras glideren med tommelen mot deg til midtre posisjon (markert med en strek på håndtaket).
7. Hold deretter innføringshylsen i samme posisjon (cirka 1,5 cm fra cervix) i 5 sekunder, for at armene til spiralen skal få folde seg helt ut.
8. Før så innføringshylsen helt inn, slik at måleringen berører cervix. Spiralen er nå i fundus.
9. Spiralen frigjøres så ved at glideren dras med tommelen mot deg til bakre posisjon.
10. Hold på glideren med tommelen, og dra innføringshylsen ut.

Avslutning

1. Med spiralen på plass klippes til slutt tråden/ trådene slik at de er cirka 3 cm lange. Det er bedre å klippe trådene for lange enn for korte. En kort tråd kan stå som en pigg ut fra cervix, og kan stikke ved samleie. En lengre tråd vil legge seg fint inn mot veggen i vagina.
2. Trekk det selvholdende spekulumet ut.
3. Tilby pasienten papir til å tørke vekk overflødig eksplorasjonsgel og blod.
4. Tilby også bind, da de fleste kvinner får blødning etter innsetting av spiralen.
5. Rydd benken, kast og rydd vekk brukt utstyr.
6. Trekk frem nytt beskyttelsespapir på stolen, kast det gamle og legg dobbelt lag under setet.
7. Vask hendene.

Klipp tråden(e) lang nok, minimum 3 cm. En kort tråd kan stikke ved samleie. En lengre tråd vil legge seg fint inn mot veggen i vagina

Dokumentasjon

Innsettingen og den gynekologiske undersøkelsen dokumenteres i kvinnens journal. Få med posisjon av uterus og sondemål i notatet.

FJERNING AV SPIRAL

Informasjon

Fjerning av spiral går stort sett raskt og er lite smertefullt. Forklar kort hva som skal skje, og spør kvinnen om hun har noen spørsmål. Avklar også om hun har behov for annen prevensjon eller om hun for eksempel ønsker spiralen fjernet på grunn av barneønske.

Kvinnen skal etter fjerningen informeres om forventet blødningsmønster og magesmerter i tiden etter fjerning. Videre skal hun informeres om symptomer og tegn på bekkeninfeksjon, og om å kontakte lege ved slik mistanke.

Forberedelse

Finn fram og klargjør utstyret du trenger ved innsettingen:

 •  Usterile engangshansker
 •  Engangsspekulum
 •  Eksplorasjonsgel
 •  Korntang
 •  Tupfere
 •  Bind

Prosedyre

Ved gynekologisk undersøkelse og fjerning av spiral er det viktig å tenke på hygiene. Tenk deg at du har en ren og en skitten hånd, og bruk bare den rene hånden til å berøre alt som ikke er engangsutstyr.

1. La pasienten legge seg til rette og still inn benholdere og lys.
2. Ta på hansker.
3. Inspiser vulva.
4. Utfør spekelundersøkelse, inspiser vagina og cervix. Er trådene synlig?
5. Bruk eventuelt korntang og tupfere til å tørke bort slim og rester av eksplorasjonsgel.
6. Ta så tak i trådene med korntangen, og lås tangen.
7. Dra tangen rolig og bestemt mot deg, til spiralen er ute.
8. Trekk det selvholdende spekulumet ut.
9. Tilby pasienten papir til å tørke vekk overflødig eksplorasjonsgel og blod.
10. Tilby også bind, da de fleste kvinner får blødning etter fjerning av spiral.
11. Rydd benken, kast og rydd vekk brukt utstyr.
12. Trekk frem nytt beskyttelsespapir på stolen, kast det gamle og legg dobbelt lag under setet.
13. Vask hendene.

Dokumentasjon

Fjerningen og den gynekologiske undersøkelsen dokumenteres i kvinnens journal.

BYTTE AV SPIRAL

Dersom kvinnen kommer for bytte av spiral, kan ny spiral settes inn umiddelbart etter fjerning av den gamle.