Print

1 Nødprevensjon

4

Metoder

 • Nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone)
 • Nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo)
 • Kobberspiral

Enkelte ganger kan pasienten ha behov for nødprevensjon for å unngå graviditet. Dette kan gjelde kvinner som har hatt et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt. Det finnes ulike metoder, med ulike virkningsmekanismer, ulik effektivitet og ulike bruksmåter. Kobberspiral er metoden med høyest effekt.

En konsultasjon der kvinnen ber om nødprevensjon er en ypperlig anledning til å diskutere fast
prevensjonsbruk eller eventuelt bytte til langtidsvirkende prevensjonsmetoder.

VIRKNINGSMÅTE

Dersom kvinnen vil unngå graviditet etter et ubeskyttet samleie, er behovet for nødprevensjon størst i tidsrommet rundt eggløsning. Det er derimot ikke mulig å regne seg fram til når eggløsningen kommer. Vanligvis kommer eggløsningen rundt 14 dager etter 1. dag i mensen. Derimot kan tilfeldigheter eller ulike faktorer føre til at eggløsningen forskyves fram eller bakover i tid. Et samleie kan i seg selv føre til tidligere eggløsning. En kan imidlertid telle 14 dager bakover fra 1. mensdag, og fastslå tidspunktet for eggløsning i ettertid.

«Det fertile vinduet» er perioden i menstruasjonssyklusen der en kvinne kan bli gravid. Spermier har en levetid på opptil 5-7 dager, mens en eggcelle vil gå til grunne etter mellom 12-24 timer om den ikke blir befruktet. Det fertile vinduet strekker seg dermed fra rundt 6 dager før, til knapt ett døgn etter, eggløsningen.

Menstruasjonssyklusen styres av flere hormoner. Eggløsningen utløses først og fremst av en plutselig og kraftig stigning av hormonet LH (luteiniserende hormon).

Nødprevensjon med hormoner

Nødprevensjon med ulipristalacetat og levonorgestrel virker hovedsakelig ved at LH-produksjonen hemmes. Dermed forhindres eller forsinkes eggløsningen i rundt 5 dager. Dersom kvinnen ikke har nytt samleie, vil alle spermiene være døde på tidspunktet for den forskjøvne eggløsningen.

Levonorgestrel må gis før LH-økningen begynner, mens ulipristalacetat er virksomt også etter at LH-økningen har begynt. Dette er forklaringen på at nødprevensjon med ulipristalacetat har vist seg å ha noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel.

Kobberspiral

Når kobberspiral brukes som nødprevensjon er hovedeffekten at spiralen hindrer et befruktet egg å feste seg i livmoren. Kobberspiral som nødprevensjon hindrer altså implantasjon.

Når kobberspiral brukes som prevensjon (og ikke som nødprevensjon) er trolig hovedeffekten å hindre befruktning, les mer i kapittel 1.3.2 Kobberspiral. Kobberspiral har altså ulik effekt om den brukes som nødprevensjon (når befruktning allerede har skjedd) eller som prevensjon (før befruktning har skjedd).

Eggløsningen påvirkes ikke av kobberspiralen.

EFFEKTIVITET

Nødprevensjon med ulipristalacetat

Effektiviteten er avhengig av hvor lang tid det går fra samleiet til den første dosen. Jo tidligere kvinnen kommer i gang, jo bedre er beskyttelsen mot svangerskap. Ved behandling innen 72 timer etter ubeskyttet samleie er risikoen for graviditet halvert, mens behandling innen 24 timer reduserer risikoen til nesten 2/3.

Pillen kan ha effekt opp mot 5 døgn etter ubeskyttet samleie, og enkelte kilder antyder at det kan oppnås en viss effekt også ut over 5 døgn.

Nødprevensjon med levonorgestrel

Effektiviteten er avhengig av hvor lang tid det går fra samleiet til den første dosen. Jo tidligere kvinnen kommer i gang, jo bedre er beskyttelsen mot svangerskap. Metoden en noe lavere effekt enn ulipristalacetat.

Pillen kan ha effekt opp mot 3 døgn etter ubeskyttet samleie, og det kan oppnås en viss effekt (men mindre) også opptil 5 døgn.

Kobberspiral

Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil 5 døgn etter antatt eggløsningstidspunkt. Metoden er den sikreste metoden for nødprevensjon, og er et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap. Under 1 % av brukerne vil bli gravide.

Effekt og kvinnens vekt

På bakgrunn av to studier ble det i slutten av 2013 rapportert om at nødprevensjon med levonorgestrel hadde nedsatt effekt hos kvinner som veier mer enn 75 kg og liten eller ingen effekt over 80 kg. Etter en gjennomgang av flere studier ble det vurdert at det likevel ikke er grunnlag for en slik konklusjon.

Det er ingen vektgrense for bruk av nødprevensjon.

NEGATIVE BIVIRKNINGER

Ulipristalacetat, levonorgestrel

De vanligste bivirkningene er magesmerter og kvalme. Andre kortvarige bivirkninger kan være svimmelhet, trøtthet, hodepine, ømme bryster og stemningsleieforstyrrelser. Det er også vanlig med blødningsforstyrrelser, og neste menstruasjon kommer ofte tidligere eller senere enn vanlig.

Kobberspiral

Se under kobberspiral.

KONTRAINDIKASJONER

Ulipristalacetat

Kun overfølsomhet mot virkestoffet eller graviditet er kontraindikasjoner. Det er ikke gjort studier som har undersøkt om ulipristalacetat kan gi fosterskader. En vet heller ikke om det kan ha skadelige effekter ved amming, men ut fra tilgjengelige data kan bruk under amming trolig tillates.

Levonorgestrel

Kun overfølsomhet mot virkestoffet eller graviditet er kontraindikasjoner. I en studie fant en ingen påvirkninger på graviditet eller økning i medfødte misdannelser hos kvinner som tok nødprevensjon med levonorgestrel etter at de allerede hadde blitt gravide. Preparatene kan brukes under amming.

Kobberspiral

 • Graviditet
 • Post partum (6-8 uker)
 • Soi
 • Symptomgivende bakteriell vaginose
 • Bekkeninfeksjon
 • Udiagnostisert vaginal blødning
 • Kreft i livmorhals, endometriet eller eggstokkene
 • Lupus (SLE) med alvorlig trombocytopeni

For mer utfyllende informasjon, se under kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

INTERAKSJONER

Nøprevensjon med ulipristalacetat

Enzyminduserende legemidler (se nedenfor) kan nedsette effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat. Dette gjelder under bruk, og i inntil 28 dager etter at kvinnen har sluttet med det enzyminduserende legemiddelet. Kvinner som bruker, eller nylig har brukt enzymninduserende legemidler (<28 dager siden), bør rådes til å bruke kobberspiral, ved behov for nødprevensjon.

Kvinner som tar medikamenter som påvirker pH i magesekk (syrenøytraliserende, protonpumpehemmere, H2-reseptorantagonister), bør heller ikke anbefales bruk av ulipristalacetat, da effekten kan hemmes.

Nøprevensjon med levonorgestrel

Enzyminduserende legemidler (se nedenfor) kan nedsette effekten av nødprevensjon med levonorgestrel. Dette gjelder under bruk, og i inntil 28 dager etter at kvinnen har sluttet med det enzyminduserende legemiddelet. Kvinner som bruker, eller nylig har brukt enzymninduserende legemidler (<28 dager siden), bør rådes til å bruke kobberspiral, ved behov for nødprevensjon.

I spesielle tilfeller, der disse kvinnene ikke ønsker eller kan få satt inn kobberspiral, kan man forsøke med en dobbel dose med levonorgestrel (2 tabletter á 1,5 mg levonorgestrel, som tas samtidig), selv om det ikke eksisterer noen empirisk evidens som støtter en slik behandling.

Kvinner som bruker PEP-behandling, og som samtidig har behov for nødprevensjon: Om kvinnen ikke ønsker eller kan bruke kobberspiral, bør hun anbefales å ta dobbel dose med levonorgestrel (2 tabletter á 1,5 mg levonorgestrel, som tas samtidig), selv om det heller ikke for disse er empirisk evidens som støtter en slik behandling.

Enzyminduserende legemidler:

 • antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, rufinamid, eslikarbazepin, babiturater, primidon, topiramat, okskarbazepin og lamotrigin)
 • antibiotika (rifampicin og rifabutin)
 • antivirale midler (ritonavir)
 • andre enzyminduserende medikamenter (bosentan, modafinil, aprepitant, sugammadex)

Kobberspiral som nødprevensjon

Effekten av kobberspiral som nødprevensjon påvirkes ikke av samtidig bruk av andre legemidler.

INDIKASJONER

 •  Samleie uten prevensjon.
 •  Kondomet sprakk eller falt av.
 •  Spiralen måtte tas ut tidligere enn 7 dager etter siste samleie.
 •  Glemt hormonell prevensjon (ved glemt pille, plaster, ring eller  sprøyte, se under de ulike metodene).
 •  Voldtekt.

GJENTATT BRUK

Enkelte ganger vil en bli spurt om råd fra kvinner som har hatt ubeskyttet samleie, og som allerede har brukt nødprevensjon tidligere i samme menstruasjonssyklus. Dette er en god anledning til å diskutere prevensjonsbruk og til å gi prevensjonsveiledning. Nedenfor er rådene for gjentatt bruk av nødprevensjon med hormoner:

Ulipristalacetat

Ellaone anbefales ikke å brukes mer enn én gang per menssyklus. Hovedårsaken er at en ikke har studert effekt, bivirkninger eller risikoer ved hyppigere bruk enn én gang per syklus.

Ulipristalacetat er en progesteronantagonist og påvirker progesteronreseptorer, slik at effekten av prevensjon og nødprevensjon med gestagen (gestagen har omtrent samme virkning på reseptorne som kroppens progesteron) vil ha nedsatt virkning etter bruk av Ellaone. Denne virkningen antas og vare i vel en uke. Om kvinnen skulle ha behov for ny nødprevensjon innen samme menssyklus, er førstevalget å sette inn kobberspiral.

Hvis spiral ikke er aktuelt, kan hun prøve nødprevensjon med levonorgestrel, men tidligst 5 dager etter at hun tok Ellaone. Det er svært lav sjanse for dette vil ha effekt.

Levonorgestrel

Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte en kan ta nødprevensjon med levonorgestrel. Uavhengig av hvor lenge siden forrige dose ble tatt, er det ikke kjent at gjentatt bruk av levonorgestrel kan gi alvorlige bivirkninger.

ALDERSGRENSE

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å bruke nødprevensjon.

En bør nevne nødprevensjon når en diskuterer ulike prevensjonsmetoder med kvinner som nærmer seg overgangsalderen, da mange kanskje ikke kjenner til hvordan de skaffer seg nødprevensjon eller hvor raskt etter et ubeskyttet samleie en bør ta nødprevensjon.

Nødprevensjon: ulipristalacetat

6

NØDPREV. MED ULIPRISTALACETAT

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Ellaone ulipristalacetat 30 mg ca 300

Nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) er et relativt nytt medikament. Medikamentet kan brukes inntil 5 dager etter ubeskyttet samleie og fås kjøpt uten resept. Ellaone har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel. Hormonell prevensjon skal ikke tas de første 5 dagene etter inntak av Ellaone.

BRUKSMÅTE

Valg av nødprevensjon med ulipristalacetat

I Norge finnes bare merket Ellaone på markedet. Pakningen inneholder én tablett som inneholder et gestagenlignende hormon (ulipristalacetat 30 mg). En pakke koster cirka 300 kroner.

Bruk

Ellaone består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig, innen 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om Ellaone nødprevensjon.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Kvinnen bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at hun bør ta en graviditetstest, tidligst 3 uker etter det aktuelle samleiet.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også kvinnen å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), dersom hun har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner.

Effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat nedsettes dersom kvinnen starter med å bruke hormonell prevensjon de første dagene etter bruk av Ellaone. Ønsker kvinnen å starte eller fortsette med prevensjon etter at hun har tatt Ellaone, må hun informeres om at hun må vente i minst 5 dager før hun kan starte med hormonell prevensjon. Hun må også informeres om at hun i en periode etter bruken av Ellaone, ikke vil ha full effekt av hormonell prevensjon (se nedenfor: Prevensjon etter nødprevensjon).

Kvinnen må vente 5 dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) før hun kan starte på hormonell prevensjon. 

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode, dersom det er svært viktig for kvinnen å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

Soi-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Resept

Ellaone var tidligere reseptbelagt og fås kjøpt reseptfritt på apoteket. Ved kjøp på apotek er det ingen aldersgrense. Ellaone kan dessuten kjøpes i noen bensinstasjoner og butikker, men der er det satt en 18-års aldersgrense.

Karantenetid etter inntak

Kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon.

I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet.

Inntak av hormoner tidligere enn 5 dager etter Ellaone kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk øke risikoen for å bli gravid.

Prevensjon etter nødprevensjon

Noen kvinner vil ønske å starte opp med pervensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille mm.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Tidligere har vi anbefalt at kvinnen starter opp med prevensjon umiddelbart etter at hun har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, men en ny studie viser nå at dette kan ødelegge for effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat. Brache et al. fant at den ovulasjonsutsettenede effekten av ulipristalacetat ble signifikant nedsatt hos kvinner som umiddelbart startet med 75µg desogestrel (tilsvarer gestagen p-pillen Cerazette) en gang daglig, etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat, sammenlignet med kvinner som kun tok ulipristalacetat alene.

Selv om det foreløpig ikke foreligger studier som ser på effekten av å bruke andre gestagen- eller kombinasjonsmetoder etter nødprevensjon med ulipristalacetat, anbefaler vi at kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet.

Tidspunktet for når hun kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene og beskrevet mer detaljert nedenfor.

Énfase kombinasjons p-piller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med énfase kombinasjons p-pille. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt kombinasjons p-piller i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Flerfase kombinasjons p-piller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med flerfase kombinasjons p-pille. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt Synfase i 14 dager eller Qlaira i 9 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Gestagenpiller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med et gestagenpille (gestagen p-pille og minipille). Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt gestagenpillen i 2 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil gestagenpillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-ring
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med p-ring (og dermed en ny 3-ukers periode). Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-ring i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-ring raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-plaster
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med p-plaster. Dette blir starten på en ny fireukers syklus. Hvis hun har brukt p-plaster tidligere vil hun nå kanskje få en ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-plaster i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-plaster raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-stav
Kvinnen kan enten vente i minst 5 dager før hun starter med p-stav, eller hun kan vente til hun har hatt en negativ graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-stav i 7 dager.

Om graviditetstesten (tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet) er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-staven raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-sprøyte og hormonspiral
Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge en ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

Hun må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Kvinnen bør så rådes til å være avholdende eller bruke kondom til det har gått 7 dager fra hun fikk p-sprøyte eller hormonspiral.

Nødprevensjon
Nødpervensjon med ulipristalacetat (Ellaone) anbefales ikke å brukes mer enn én gang per menssyklus.

Hvis spiral ikke er aktuelt, kan hun prøve nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo), men tidligst 5 dager etter at hun tok Ellaone. Det er svært lav sjanse for dette vil ha effekt.

Hun bør ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av nødprevensjon vil skade fosteret.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men kvinnen bør rådes til å ta en graviditetstest. Hun kan tidligst ta en graviditetstest 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør hun ta en test for soi, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet.

Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en ny konsultasjon.

Nødprevensjon: levonorgestrel

6

NØDPREV. MED LEVONORGESTREL

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Norlevo levonorgestrel 1,5 mg ca 220

Nødprevensjon med levonorgestrel kan brukes i inntil 3 døgn etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt for å unngå graviditet. Medikamentet fås kjøpt uten resept. Risikoen for svangerskap er mindre jo raskere etter samleiet pillene tas.

BRUKSMÅTE

Valg av nødprevensjon med levonorgestrel

I Norge finnes nå bare merket Norlevo på markedet. Pakningen inneholder én tablett med gestagenet levonorgestrel (levonorgestrel 1,5 mg). En pakke koster cirka 220 kroner.

Bruk

Norlevo består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig og senest innen 72 timer (3 døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om Norlevo nødprevensjon.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Kvinnen bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at hun bør ta en graviditetstest, tidligst 3 uker etter det aktuelle samleiet.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også kvinnen å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), dersom hun har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner.

Hvis kvinnen nylig har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone), kan hun ikke ta Norlevo før det har gått 5 dager. Grunnen til dette er at inntak av gestagen, de første dagene etter bruk av Ellaone, ødelegger for den ovulasjonsutsettenede effekten av ulipristalacetat. Hvis spiral ikke er aktuelt, kan hun prøve nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo), men tidligst 5 dager etter at hun tok Ellaone. Det er svært lav sjanse for dette vil ha effekt.

Kvinnen må vente 5 dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) før hun kan ta nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo). 

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Er det mer enn 3 døgn siden samleiet, må annen nødprevensjon vurderes (Ellaone eller kobberspiral). Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode dersom det er svært viktig for kvinnen ikke å bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

Soi-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Resept

Norlevo fås kjøpt reseptfritt på apoteket, og det er ingen aldersgrense. Norlevo fås dessuten kjøpt i noen bensinstasjoner og butikker, men der er det satt en 18-års aldersgrense.

Prevensjon etter nødprevensjon

Noen kvinner vil ønske å starte opp med pervensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille mm.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Hvis kvinnen er motivert for å starte med prevensjon umiddelbart, bør hun oppfordres til dette, men må da informeres om at hun i en overgangsperiode må være avholdende eller bruke kondom i tillegg. Kvinnen må også informeres om at hun må ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet.

Tidspunktet for når hun kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene og beskrevet mer detaljert nedenfor.

Énfase kombinasjons p-piller
Kvinnen starter med et nytt brett med énfase kombinasjons p-pille så snart som mulig. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt kombinasjons p-pillen i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Flerfase kombinasjons p-piller
Kvinnen starter med et nytt brett med flerfase kombinasjons p-pille så snart som mulig. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt Synfase i 14 dager eller Qlaira i 9 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Gestagenpiller
Kvinnen starter med gestagenpiller (gestagen p-pille eller minipille) så snart som mulig. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt gestagenpillen i 2 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil gestagenpillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-ring
Kvinnen starter med ny p-ring (og dermed en ny 3-ukers periode) så snart som mulig. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-ring i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-ringen raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-plaster
Kvinnen starter med p-plaster så snart som mulig. Dette blir starten på en ny fireukers syklus. Hvis hun har brukt p-plaster tidligere vil hun nå kanskje få en ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-plasteret i 7 dager (den dagen hun bytter plaster).

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-plaster raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-stav
Kvinnen kan starte med p-stav, eller hun kan vente til hun har hatt en negativ graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-stav i 7 dager.

Om graviditetstesten (tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet) er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-staven raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-sprøyte og hormonspiral
Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge en ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

Hun må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Kvinnen bør så rådes til å være avholdende eller bruke kondom til det har gått 7 dager fra hun fikk p-sprøyte eller hormonspiral.

Nødprevensjon
Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte en kan ta nødprevensjon med levonorgestrel. Uavhengig av hvor lenge siden forrige dose ble tatt, er det ikke kjent at gjentatt bruk av levonorgestrel kan gi alvorlige bivirkninger.

Hun bør ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av nødprevensjon vil skade fosteret.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men kvinnen bør rådes til å ta en graviditetstest. Hun kan tidligst ta en graviditetstest 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør hun ta en test for soi, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet.

Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en ny konsultasjon.

Nødprevensjon: Kobberspiral

Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil 5 døgn etter et ubeskyttet samleie. Dette er den sikreste metoden for nødprevensjon, og et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap. Dessuten kan kvinnen beholde spiralen som prevensjonsmetode de neste 5 årene. Hormonspiral kan ikke benyttes.

BRUKSMÅTE

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

Bruk

Spiral settes inn på vanlig måte. Dette kan skje inntil 5 døgn etter et ubeskyttet samleie. Et eventuelt befruktet egg vil ikke ha festet seg i livmoren før tidligst sjette dag etter eggløsningen (kan variere fra 6 til 18 døgn).

Om det har gått mer enn 5 døgn etter et ubeskyttet samleie, er det lov å ha en pragmatisk tilnærming til det å sette inn kobberspiral som nødprevensjon, dersom en kan beregne tidligste antatte eggløsningstidspunkt hos kvinnen. Kobberspiralen kan dermed settes inn uavhengig av når ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt har skjedd, så lenge en er innenfor femte døgn fra tidligste antatte tidspunkt for eggløsningen.

6

ANTATT EGGLØSNINGSTIDSPUNKT

Lengde syklus Eggløsning Siste dag
26 dager dag 12-17 dag 17
28 dager dag 14-19 dag 19
30 dager dag 16-21 dag 21
32 dager dag 18-23 dag 23

Tabellen viser en beregning av den siste dagen i menstruasjonssyklusen der kobberspiral kan settes inn som nødprevensjon.

Eggløsningstidspunkt beregnes ut fra lengden på menssyklus. Dersom kvinnen har uregelmessig lengde på syklusene skal tidligste antatte eggløsningstidspunkt beregnes ut fra den korteste syklusen hos kvinnen. For beregning av det fertile vinduet kan tabellen for antatt eggløsningstidspunkt benyttes.

Ettersom en ikke får undersøkt kvinnen for seksuelt overførbare infeksjoner (soi) på forhånd, tas det en prøve før eller ved innsetting (minimum klamydia og mykoplasma, øvrige tester tas etter vanlige indik­asjoner). Dersom prøvesvaret viser at hun har en soi skal hun gis behandling, men spiralen behøver ikke nødvendigvis å fjernes.

Om det er overveiende sannsynlig at kvinnen er smittet  av en soi, for eksempel fast partner med kjent klamydia, bør pasienten starte opp med behandling samme dag som spiralen sette inn. Se for øvrig under infeksjonskapittelet for mer informasjon om prøvetakning og eventuell behandling.

KONSULTASJON

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral. Legen må diskutere med kvinnen om spiralen skal fjernes etter neste menstruasjon, eller om hun vil beholde den som prevensjonsmetode.