Print

1 Andre medikamenter med antikonsepsjonseffekt

Diane (og synonympreparatet Zyrona) er hormonpreparater til behandling av hudplager. Midlene fungerer også som oralt prevensjonsmiddel, men er ikke registrert som dette. Det er derfor kun leger som kan forskrive disse preparatene. Helsepersonell oppfordres til å være tilbakeholden med forskrivning av denne gruppen medikamenter, da bruk av disse midlene gir en høy risiko for blodpropp. I enkelte land er legemidlene nå trukket fra markedet.

VIRKNINGSMÅTE

Diane/Zyrona er et kombinasjonspreparat med hormonet østrogen (etinyløstradiol 35 µg) og et antiandrogen (cyproteronacetat 2 mg). Medikamentet er et hormonpreparat mot akne, seboré og lettere tilfeller av hirsutisme, som kan forsøkes når lokal behandling ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Cyproteronacetat har en antiandrogen effekt på huden og reduserer forhøyet talgkjertelfunksjon. Den har god effekt på sykdommer som skyldes økt produksjon eller spesiell sensitivitet overfor androgener.

Diane/Zyrona fungerer også som et oralt prevensjonsmiddel, med samme virkningsmekanisme og sikkerhet som kombinasjons-p-piller. Kvinner som bruker Diane/Zyrona, skal derfor ikke bruke annen hormonell prevensjon i tillegg.

ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Blodpropprisiko

Innholdet av cyproteronacetat og etinyløstradiol i Diane og Zyrona er høyere enn det som er nødvendig for antikonseptiv effekt, noe som gir økt risiko for venøs tromboemboli. På bakgrunn av denne økte risikoen har Statens legemiddelverk advart helsepersonell og oppfordrer til tilbakeholdenhet ved forskrivning av disse legemidlene. I enkelte land, blant annet Frankrike, er legemiddelet nå trukket fra markedet.

Mulige langtidsvirkninger av cyproteronacetat/etinyløstradiol

I tillegg til risikoen for VTE er det mistanke om at cyproteronacetat kan gi leverskade, herunder hepatiske svulster. Dette dreier seg imidlertid om daglige doser i størrelsesorden minst ti ganger den som inngår i kombinasjonspreparatene. En epidemiologisk studie på risiko for leversykdom hos brukere av cyproteronacetat/etinyløstradiol viste ingen signifikant økt risiko. Risikoen for levertoksisitet er dermed ikke helt avklart, og man bør vurdere monitorering av leverfunksjonen hos brukerne.

KONTRAINDIKASJONER

De samme kontraindikasjoner som for kombinasjonspreparater (se kapittel 1.2 Kombinasjonspreparater)

BRUKSMÅTE

Diane (og synonympreparatene) er primært et dermatologisk middel (mot akne, seboré og lettere tilfeller av hirsutisme) og skal bare brukes ved uttalte hudplager, når lokal behandling ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

Diane fungerer som et oralt prevensjonsmiddel, men bør kun brukes for kvinner som trenger behandling for den beskrevne androgenavhengige tilstanden. Det anbefales at preparatet seponeres tre–fire sykluser etter symptomfrihet, og preparatet bør ikke benyttes videre kun som prevensjon.

For øvrig er bruksmåten den samme som for kombinasjons-p-piller (se kapittel 1.2.1 P-piller).